Hegn

Vores nye raftehegn i skellet mod planteskolegrunden står nu færdigt, og resultatet er blevet over al forventning.

Dermed undgår vi også den potentielle gene at leve med  en have, som ville være blotlagt mod byggepladsen i kortere eller længere tid, samt udfordringen i at blive enige med nye grundejere om et fælles hegn.

For de 4 berørte grundejere, nr. 4, 6, 8 og 10, er hegnet en foreløbig milepæl i en lang og til tider intens proces omkring det kommende byggeri på planteskolegrunden, som det fremgår af den nedenstående aktivitetsoversigt.

Dato Aktivitet
18. marts 2014 Byrådet igangsætter udarbejdelse af lokalplanforslag.
22. september 2014 Offentliggørelse af lokalplanforslag 2-312 vedr. tæt-lav bebyggelse i form af 23 rækkehuse med udnyttet tagetage.
Indsigelsesfrist til kommunen er 17. november 2014.
Klagefrist for manglende miljøvurdering til Natur- og Miljøklagenævnet er 20. oktober 2014.
10. oktober 2014 Grundejerforeningen (ved nr. 4, 6, 8 og 10) indsender
– Indsigelse mod lokalplanforslaget til kommunen, samt
– Klage over manglende miljøvurdering til Natur- og Miljøklagenævnet.
30. oktober 2014 Vi modtager kommunens bemærkninger vedr. klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Herefter 3 uger til at afgive evt. supplerende bemærkninger til klagen.
10. november 2014 Vi modtager brev fra Natur- og Miljøklagenævnet, som kvitterer for modtagelse af klage samt opkræver klagegebyr på kr. 500,- som betales tilbage i tilfælde af medhold.
18. november 2014 Vi indsender brev til Natur- og Miljøklagenævnet med supplerende bemærkninger til klagen og kommunens bemærkninger.
24. januar 2015 Vi bliver opmærksomme på at lokalplanforslag 2-312 er indstillet til godkendelse på byrådsmøde den 27. januar 2015 med få ændringer, som ikke imødekommer vores indsigelser.
Bemærkelsesværdigt, at Teknik- og Planudvalget indstiller ændring fra udnyttet til uudnyttet tagetage, men Økonomiudvalget vælger at indstille udnyttet tagetage.
26. januar 2015 Vi sender forud for byrådsmødet den 27. januar 2015 en mail til alle byrådsmedlemmerne i et forsøg på at påvirke dem til at genoverveje indstillingen om udnyttet tagetage.
27. januar 2015 På byrådsmødet (som overværes af grundejere fra nr. 4, 6 og 10) bliver lokalplanforslaget vedtaget som indstillet af Økonomiudvalget, dvs. uden imødekommelse af vores indsigelser.
Det fremgår på byrådsmødet, at selv om lokalplanen giver mulighed for byggeri med udnyttet tagetage, er det konkrete projekt fra Lind & Risør med rækkehuse i et plan.
17. februar 2015 Vi modtager et brev fra kommunen, som oplyser at lokalplanen er vedtaget af Byrådet den 27. januar 2015.
Der henvises i øvrigt til klagesagen hos Natur- og Miljøklagenævnet, som stadig ikke er afgjort.
23. februar 2015 Nr. 4 kontakter Lind & Risørs projektchef, som erklærer sig indforstået med at vi indhenter tilbud på nye hegn til opførelse inden byggeriet starter, og med delt finansiering mellem L&R og grundejere.
24. februar 2015 Nr. 8 kontakter forsyningsselskabet/kommunen telefonisk for at få information og gøre opmærksom på vores bekymringer vedr. risiko for oversvømmelse.
Byggesagen er endnu ikke til behandling, og der foreligger ingen ny information, men vi får en kontaktperson.
11. marts 2015 Nr. 10 sender udbudsmateriale til 3 firmaer vedr. nedtagning af gamle hegn/hæk og opførelse af nye hegn mellem planteskole og nr. 4, 6, 8 og 10.
Af de 3 indbudte reagerer 2 firmaer, Karlebo Hegn og Silvatica, som efterfølgende begge besigtiger de 4 parceller før afgivelse af tilbud.
24 marts 2015 Vi modtager tilbud fra Karlebo Hegn og Sivatica, deres løsninger og priser er meget sammenlignelige.
27. marts 2015 Vi modtager brev fra Natur- og Miljøklagenævnet med afgørelse i vores klage over manglende miljøvurdering af lokalplanforslag.
Vi får ikke medhold i klagen med begrundelsen, at klagenævnet ikke betvivler kommunens vurdering af at der – med overholdelse af spildevandsplanen – ikke er forøget risiko for oversvømmelse fra søen.
20. april 2015 Nr. 8 sender brev til kommunen (spildevand og vandløbsmyndighed) om risiko for oversvømmelse af nr. 6, 8 og 10 samt området nord for søen på planteskolen.
Til dokumentation medsendes kort med opmålte koter, udført af nr. 8 selv den 14. marts 2015.
20. april 2015 Nr. 4 sender mail til Lind & Risørs projektchef, med kopi af tilbud fra Karlebo Hegn og Silvatica, samt vores udkast til udformning af hegn.
21. april 2015 Vi modtager svar fra Lind & Risørs projektchef, som har en række ændringskrav og -forslag til vores udkast, herunder at placering af hegn i skel er for vores ansvar og regning, samt at 3 meters afstand til sø skal overholdes.
5. maj 2015 Møde med Lind & Risørs projektchef, hvor konkrete forhold omkring opførelsen af det nye hegn på alle fire parceller, nr. 4, 6, 8 og 10, blev gennemgået, og nogle ændringer blev aftalt – i en god og konstruktiv ånd og til vores tilfredshed.
Endvidere lovede Lind & Risør at ville bekoste opmåling af skel efter nedtagning af gamle hegn og inden opførelsen af nye hegn.
6. maj 2015 Vi modtager mail fra Lind & Risør, hvor de aftalte forhold bekræftes.
6. maj 2015 Nr. 10 sender mails til de to potentielle leverandører, Karlebo Hegn og Silvatica, om ønskede ændringer til tilbud, samt forespørgsel om muligt starttidspunkt for arbejdet.
7. maj 2015 På basis af tilbagemeldinger fra de to potentielle leverandører, vælger vi Silvatica til at udføre arbejdet med hegn, og der træffes aftaler om konkrete detaljer i løsningen og arbejdets påbegyndelse.
13. maj 2015 Silvatica påbegynder arbejdet med nedtagning af hæk og hegn.
Opførelsen af nyt hegn kan først påbegyndes efter opmåling af skel ved landinspektør.
28. maj 2015 Landinspektør, bestilt af Lind & Risør, opmåler og afsætter skel mod planteskolen.
29. maj 2015 Silvatica genoptager arbejdet med at opføre de nye hegn.
Sommer 2015 Lind & Risør forventes for alvor at påbegynde oprydning og byggemodning på planteskolegrunden omkring og efter sommerferien.
Efterår 2015 Selve byggeriet forventes først at kunne starte til efteråret.
Vi har i skrivende stund endnu ikke haft mulighed for at se projektbeskrivelser (overordnede eller detaljerede) af byggeriet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *